Maatschap De Psychotherapieen Praktijk

kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder Naam regiebehandelaar: G. D Antonio BIG-registraties: 89922317116 Overige kwalificaties: Master psycholoog SKJ Basisopleiding: Psycholoog AGB-code persoonlijk: 94061007 Praktijk informatie 1 Naam praktijk: Maatschap De Psychotherapieën Praktijk E-mailadres: dantonio.giovanna@gmail.com KvK nummer: 74155180 Website: https://www.giodanto.com/ AGB-code praktijk: 94064616 2. Werkzaam in: de gespecialiseerde-ggz 3. Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Depressie, afhankelijkheidsstoornis, dissociatieve stoornis, eetstoornissen, angststoornis, gedragsklachten, persoonlijkheidsstoornis, psychosomatische stoornissen, schizofrenie 4. Samenstelling van de praktijk Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Medewerker 1 Naam: G. D’Antonio BIG-registratienummer: 89922317116 5. Professioneel netwerk 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Intervisie Medicatie Aanmelding Eindbrief h.a. 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Mijzelf Huisartsenpost 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: patienten kunnen mij bellen en indien nodig contact met HAP 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? JaGeeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.giodanto.com/ 7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show. 

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.giodanto.com/tariffe, 8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.giodanto.com, www.psychotherapie.nl/het-beroep- psychotherapeut/beroepscode, https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/ 9. Klachten- en geschillenregeling 

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Mij 

Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/, https://www.psychotherapie.nl/het- beroep-psychotherapeut/klachtenregeling 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: NIP, NVP 

Link naar website: https://www.psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/klachtenregeling/geschillencommissie 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: Met cliënten wordt afgesproken hoe de bereikbaarheid is. Cliënten kunnen altijd e-mailen en dan zal er binnen 24 uur worden gereageerd. Ben bereikbaar via Skype, tijdens vakantie. Reageer binnen 24 uur. In geval van crisis buiten kantoortijden, kan worden gebeld met de huisartsenpost (HAP) in de 

regio waar de cliënt woont. Deze informatie wordt aan het begin van de behandeling doorgenomen met de cliënt. 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: JaII. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 

11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.giodanto.com, Vektis 12. Aanmelding en intake 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): – ik ontvang zelf de telefonische en schriftelijke aanmelding en maak een intake afspraak, intake wordt door mij verricht, daarna behandeling in mijn praktijk, communicatie met patient gaat face to face, telefonisch of via Skype, bij verblijf van client op afstand 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja13. Diagnostiek 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: G. D’Antonio 

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Eventueel kan de verwijzer worden betrokken in het diagnostisch proces, dit gebeurt dan met toestemming van betrokken client. 14. Behandeling 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: G D’ Antonio 

Generalistische basis ggz: Geen 

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: G D’ Antonio 

Generalistische basis ggz: Geen 

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Dossier opbouwen in patientenregistratie systeem Medicore, indien nodig naasten uitnodigen bij een afspraak in aanwezigheid van patient 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Behandelplan en evaluatiebehandelplan Het behandelplan, evenals de brief aan de huisarts, wordt met de cliënt doorgenomen alvorens het definitief is vastgesteld en verstuurd. Met de cliënt wordt besproken of communicatie gewenst is met systeemleden en / of andere betrokkenen. Er wordt altijd schriftelijk gecommuniceerd met derden zodat cliënt goed op de hoogte blijft 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): N.v.t. 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 6 mnden 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Reflecteren in gesprekken, Als vast onderdeel van het evaluatiegesprek wordt de klanttevredenheid besproken. Daarnaast neem Als vast onderdeel van het evaluatiegesprek wordt de klanttevredenheid besproken. Daarnaast neem ik de CQi-GGZ-VZ (ambulant) af (vragenlijst tbv klanttevredenheid) middels module telepsy onder patienten registratiesysteem Medicore 

15. Afsluiting/nazorg 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: 

Ja15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja16. Omgang met patientgegevens 

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: JaIII. Ondertekening 

Naam: Giovanna D Antonio Plaats: Amsterdam Datum: 03-09-2019 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja